1.17 Fiske (se kapitel 17)

Målsättningen för det KRAV-certifierade fisket är att det ska vara hållbart, ta hänsyn till fiskens välfärd och leverera hälsosam mat. Spårbarheten är också grundläggande. Konsumenten ska veta var fisken är fiskad.

KRAVs regler för fiske omfattar alla delar av fisket fram till landningen. Reglerna är utformade i Sverige och relaterar därför främst till fiske i norra Nordostatlanten.

Det KRAV-certifierade fisket ska ske på hållbara bestånd och får inte överskrida den biologiska produktionsförmågan i ekosystemet. Tidigare hade KRAVs fiskekommitté ansvar för beståndsbedömningarna, men från 1 januari 2019 ska istället fartyget ingå i ett MSC-certifierat fiske. MSC-standarden omfattar hållbara bestånd, minimerad miljöpåverkan och god fiskeförvaltning. KRAV-certifierat fiske innebär också att fiskefartyget är KRAV-certifierat.

Det ska finnas noggrann dokumentation som visar var fartyget fiskat. Redskapen ska vara utformade så att de begränsar bifångster av fåglar, däggdjur och sådan fisk som man inte avser att fånga. Dessutom har KRAV regler för fiskens välfärd, till exempel begränsningar av hur länge den får sitta på krokar.

För att minimera skadorna på miljön och på bottnarna har KRAV också regler för vilka bränslen och smörjoljor som fiskaren får använda och bomtrålning är inte tillåten. Bottentrålning är endast tillåten vid fiske efter nordhavsräka och då bara under vissa omständigheter. För att minska utsläppen av växthusgaser finns det också begränsningar i hur mycket bränsle det får gå åt per kilo landad fisk.

Av hälsoskäl får nivåerna av främmande ämnen i fisk eller skaldjur inte överstiga lagstadgade gränsvärden. Konsumtionen av produkten ifråga får inte heller vara begränsad för någon konsumentgrupp enligt Livsmedelsverkets kostråd. Det innebär till exempel att strömming från Östersjön eller Bottniska viken inte kan KRAV-märkas på grund av kostrådet för barn och kvinnor i barnafödande ålder om att inte äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år.