1.13 Fodertillverkning (se kapitel 11)

Syftet med reglerna för fodertillverkning är att producenten ska kunna tillhandahålla foder till djuren som är hälsosamt, anpassat till djurslaget och inte skadar miljön. Grundregeln är att råvaror av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierade.

Fodermedel som inte består av jordbruksråvaror, till exempel mineralfoder, kan inte KRAV-certifieras. Däremot kan ett certifieringsorgan bedöma om ett sådant foder är tillåtet i KRAV-certifierad produktion varefter det listas på KRAVs hemsida.

Allt foder ska vara framställt med tillåtna processer. Kemiska lösningsmedel får till exempel inte användas. För miljöns skull ska innehållet av tungmetaller underskrida gränsvärdena. Dessa gränsvärden är satta med hänsyn till att KRAVs gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till mark inte ska överskridas. KRAVs regler om vilka spårämnen, mineraler och tekniska fodertillsatser som får ingå i fodret följer helt EU-förordningen för ekologisk produktion.

Det får inte finnas GMO i foder till KRAV-certifierad djurhållning.