19.5 Certifieringsorganets arbete

Reglerna i detta avsnitt handlar om certifieringsorganets kontroller, som i första hand är inriktade på kedjans styrning av att reglerna följs, samt på hur internrevisionen fungerar och den interna avvikelsehanteringen.