1.19 Certifiering av kedjor (se kapitel 19)

Syftet med reglerna för certifiering av kedjor är att de som har många verksamhetsplatser som är lika varandra ska kunna göra en del av kontrollerna själva, och därmed inte behöva få kontrollbesök av certifieringsorganet varje år på varje plats. Istället ska kedjan ha ett system för internrevision.

En grupp av verksamhetsplatser inom restaurang och storhushåll kan kedjecertifieras. Förutsättningen är att de har gemensam styrning för att kontrollera att reglerna följs och de ska ha en gemensam ekonomisk redovisning. Kedjan ska också ha ett internt avvikelsesystem och kunna ge stöd till verksamhetsplatser som får avvikelser.

Certifieringsorganens kontroll är i första hand inriktad på kedjans styrning samt på internrevisionen och avvikelsehanteringen. Certifieringsorganet gör stickprov och kontrollerar några verksamhetsplatser varje år för att säkerställa att den interna kontrollen av reglerna fungerar. Varje verksamhetsplats ska få minst en fullständig extern kontroll av certifieringsorganet under en sexårsperiod, och kontrolleras årligen av företagets internrevision.