1.8 Biodling (se kapitel 6)

Att sträva efter att bina och deras föda inte ska utsättas för kemiska bekämpningsmedel, GMO eller andra föroreningar är grunden för den KRAV-certifierade biodlingen och påverkar hela hanteringen.

Biodlaren får inte placera kuporna nära föroreningskällor eller GMO-grödor. Bin flyger i regel inte mer än tre kilometer. Därför ska nektar och pollenkällor inom tre kilometers radie från bigården huvudsakligen vara av KRAV-certifierat, ekologiskt eller naturligt ursprung. Vid utfodring utanför dragsäsongen ska sockret och honungen vara KRAV-certifierat.

Sjukdomar och angrepp av skadedjur ska biodlaren i första hand försöka hålla borta genom förebyggande insatser, till exempel genom regelbunden tillsyn, kontroll av drönarlarver och genom att hålla kupor, ramar och utrustning rena. Det finns också några få medel som är tillåtna att använda i kombination med förebyggande metoder.

Vid omläggning till KRAV-certifierad produktion ska biodlaren byta ut befintligt vax och ersätta det med KRAV-certifierat vax. Men det kan vara svårt att få tag på KRAV-certifierat vax i tillräcklig mängd, därför finns en möjlighet att använda konventionellt avtäckningsvax som inte innehåller några otillåtna restsubstanser.

Materialet i bikuporna ska i huvudsak vara av naturligt ursprung. Det går att använda plastmaterial för exempelvis isolering, så länge de utgör mindre än hälften av kupans totala vikt.