18.5 Kalibrering av regeltillämpningar

I det här avsnittet finns information om certifieringsorganets skyldigheter i samband med kalibrering av regeltillämpningar.