1.14 Produktionshjälpmedel (se kapitel 12)

Syftet med reglerna för produktionshjälpmedel är att lantbrukare och konsumenter ska få tillgång till miljövänliga insatsmedel i odlingen. Exempel på produktionshjälpmedel är jordblandningar, gödselmedel och växtskyddsmedel.

Att tillverka, bryta eller samla in råvaror till produktionshjälpmedlet får inte leda till allvarliga miljöstörningar. Det finns också begränsningar för hur mycket tungmetaller som jord och gödsel får innehålla. Produktionshjälpmedlen får heller inte innehålla eller vara framställda av GMO. Förutom vad som står i kapitel 12 reglerar växtodlingskapitlet (kapitel 4) vad produktionshjälpmedlen får innehålla.

Antingen kan ett produktionshjälpmedel vara KRAV-certifierat eller tillåtetbedömt, det sistnämnda innebär att ett certifieringsorgan bedömt det som tillåtet att använda i KRAV-certifierad produktion. Är det KRAV-certifierat får det märkas med KRAVs märke för produktionshjälpmedel. Exempel på sådana är olika biologiska och kemiska produkter samt vissa mineralprodukter som lantbrukare använder i sin växtodling. Syntetiska mikronäringsgödselmedel kan däremot inte KRAV-certifieras eftersom de bara får användas i undantagsfall, när det finns en påvisbar brist. Produktionshjälpmedel som är riktade till konsumenter får också KRAV-märkas.

Tillåtetbedömda produktionshjälpmedel är inte KRAV-certifierade och därför får tillverkaren inte KRAV-märka dem. Det får heller inte finnas angivet på förpackningen att medlet är tillåtet enligt KRAVs regler, men det får framgå i information om produkten i till exempel produktblad eller på hemsidor.

För att få användas i KRAV-certifierad produktion måste biogödsel gjord på källsorterat hushållsavfall vara KRAV-certifierad. Detsamma gäller för gödselmedelstillverkning på biprodukter av animaliskt ursprung, till exempel benmjöl. Rötrest från biogasanläggning, där både otillåten och tillåten gödsel används, måste vara KRAV-certifierad eller tillåtetbedömd.

KRAV-certifierade och tillåtetbedömda produktionshjälpmedel finns listade på www.krav.se.