1.9 Vattenbruk (se kapitel 7)

Målet för KRAV-certifierat vattenbruk är att ta hänsyn såväl till miljön som till de vattenlevande organismernas trivsel och hälsa. De ska leva i en hållbar miljö som tillgodoser deras grundläggande fysiologiska och beteendemässiga behov. Vattenbruksdjuren ska till exempel ha tillräckligt med utrymme för att de ska må bra och kunna bete sig på ett sätt som är naturligt för arten.

KRAV-certifierat vattenbruk omfattar odling av alger och vattenbruksdjur såsom fisk, kräftdjur, tagghudingar och blötdjur samt odling av vattenlevande organismer som används för foder.

Regelområdet följer helt EU:s förordning för ekologisk produktion, med tilläg för KRAVs allmänna regler samt regler för märkning och marknadsföring.

LOKALISERING

Den KRAV-anslutna enheten ska placeras och drivas med hänsyn till den närliggande miljön. Vattenbruksdjuren ska ha vatten av god kvalitet med tillräckligt mycket syre och med temperatur och ljusförhållanden som är naturliga för dem. Det totala utsläppet från anläggningen ska inte belasta omgivningen så att den biologiska mångfalden påverkas negativt eller så att utsläppet orsakar övergödning av vattenområdet. Det är också viktigt att produktionen placeras på betryggande avstånd från andra utsläppskällor och att det finns en tydlig särhållning från konventionella enheter.

UTGÅNGSMATERIAL

Avelsarbetet ska vara inriktat på mål som hälsa och anpassning till miljön samt på god tillväxt med minsta möjliga användning av insatsmedel. Såväl vildfångade som konventionella organismer kan vid behov få användas till avel, men det krävs en omställningstid för konventionella avelsdjur. Det är inte tillåtet att framkalla lek genom att använda hormoner.

FODER OCH UTFODRING

Fodret i KRAV-certifierat vattenbruk ska vara av god kvalitet och anpassat för arten. Därför ska till exempel fisk som föds upp i dammar eller i insjöar utfodras med foder som finns naturligt i dessa vatten. Om det inte finns tillräckligt med naturligt foder är det tillåtet att använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung.

För köttätande vattenbruksdjur ska fodret i första hand bestå av ekologiska foderprodukter från vattenbruk. I andra hand kan det bestå av fiskmjöl och fiskolja av slaktspill från ekologiskt vattenbruk. Råvaror från hållbart fiske är också tillåtet.

Tillsatser såsom vitaminer, mineraler, antioxidanter och färgämnen ska ha naturligt ursprung eller vara så nära sin naturliga form som möjligt. Syntetiska/naturfrämmande tillsatser är inte tillåtna.

HÄLSA OCH DJURVÄLFÄRD

I fiskodling är en viktig målsättning att hålla aggressionerna på en låg nivå och förhindra att fiskarna skadar varandra. Därför ska vattenbrukaren regelbundet hålla odlingsenheten under uppsikt och vara uppmärksam på om stress och avvikande beteenden förekommer. Skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder ska också vidtas mot rovdjur som kan stressa eller skada vattenbruket.

Den som odlar fisk ska förebygga sjukdomar bland annat genom god skötsel och rengöring samt effektiv vaccinering mot aktuella infektionssjukdomar. Målet är att undvika sjukdomsutbrott och minimera behovet av läkemedel.

Biologisk sjukdomsbekämpning ska prioriteras framför bruk av kemiska medel där det är möjligt och tillräckligt effektivt. Det är av särskild vikt att risken för antibiotikaresistens i naturmiljön undviks. Efter läkemedelsbehandling är karenstiden den dubbla jämfört med nationella bestämmelser. Läkemedel och bekämpningsmedel som inte har karenstid enligt nationella bestämmelser har i KRAV-certifierad produktion en karenstid på två dygn.

HANTERING OCH SLAKT

All hantering av vattenbruksdjur ska minimeras och ske med största försiktighet, för att undvika stress och fysisk skada. Bedövning ska användas vid hantering av avelsdjur när så är lämpligt.

Slakttekniken ska säkra att fisken omedelbart blir medvetslös så att den inte känner smärta. Bästa slaktmetod ska väljas utifrån skördestorlek, art och produktionsanläggning.