1.3 Regelverkets grunder

KRAVs regler utgår från helheten och tar därför hänsyn till många faktorer i produktionssystemen och den omgivande miljön. Även socialt ansvar ingår som en viktig del. Vi ser biologiska mekanismer och sammanhang som grunden för vad som är naturligt och därmed förenligt med ekologisk produktion. Vår strävan är att ha ett vetenskapligt stöd för alla regler. Men ofta prioriterar vi försiktighetsprincipen till dess att forskning och beprövad erfarenhet kan ge en säker grund för reglernas gränsdragningar. Förbudet mot att använda GMO (genmodifierade organismer) och konstruerade nanomaterial är exempel på när försiktighetsprincipen varit styrande. Vid en konflikt mellan olika mål bedömer vi ofta helheten som viktigare än de olika delarna i konflikten.

KRAVs regler anger hur produktionen ska bedrivas för att produkter ska få märkas och marknadsföras med KRAVs märke eller med hänvisning till KRAVs regler. På så sätt skapar reglerna en plattform som underlättar en enhetlig marknadsföring av KRAV-certifierad produktion och ger förtroende i alla produktionsled och på marknaden. KRAV utvecklar reglerna tillsammans med producenter, konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel. KRAVs styrelse fastställer sedan reglerna utifrån vad den bedömer vara praktiskt möjligt att uppnå för närvarande. KRAVs arbete med att förbättra reglerna pågår ständigt, men vi strävar efter att enbart publicera regelförändringar en gång per år.

RAMAR

KRAVs regler är till stor del anpassade till andra regelverk för ekologisk produktion, som finns både på europeisk och global nivå, och KRAV är medlem i det internationella samarbetsorganet IFOAM. Även EU har regler för ekologisk produktion i förordningarna (EG) nr 834/2007, (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 samt ändringsförordningar av dessa. EU:s förordningar är lag i Sverige och reglerar hur ordet ”ekologisk” får användas. Den omfattar växtodling, djurhållning, biodling, vattenbruk, vildväxande produktion, livsmedelsförädling, butik, import och fodertillverkning. KRAVs regler uppfyller EU förordningarna, men är i vissa fall strängare än dem och omfattar dessutom fler områden, till exempel slakt, restaurangcertifiering och fiske.

All KRAV-certifierad verksamhet ska också följa nationell lagstiftning, exempelvis djurskydds- och miljölagstiftning.

OMFATTNING

KRAV gav ut de första reglerna 1985 och då omfattade de en A4-sida med växtodlingsregler. Idag har vi regler för 17 olika produktionsinriktningar eller regelområden som vi kallar dem. Fristående certifieringsorgan som är ackrediterade för att erbjuda KRAV-certifiering utför kontrollen och certifieringen.

KRAV sätter gränserna för vilka produkter och vilken produktion eller hantering av ekologiska produkter som kan bli KRAV-certifierad. KRAV-märket är främst avsett för livsmedel, men även andra råvaror från ekologiskt jordbruk kan certifieras.

REGLERNA OCH KONTROLLEN OMFATTAR

 • produktionsförhållanden
 • produkter och recept
 • dokumentation
 • märkning
 • provtagning och analys stickprovsvis

MED AVSEENDE PÅ

 • primärproduktion
 • produktionshjälpmedel och insatsmedel
 • hantering, lagring och förpackning
 • förädling
 • försäljning och marknadsföring, samt
 • produkter och råvaror som certifierats enligt andra regelverk för ekologisk produktion.