4.6 Markbördighet och växtnäringshushållning

I det här avsnittet finns regler för växtföljd, gödslingsplan och olika åtgärder för att minska förlusterna av växtnäring och utsläppen av växthusgaser.