Läsanvisning

De ord i reglerna som har en definition är skrivna med en annan stilsort. Ett exempel på detta är ordet certifikat.

REGELTEXT

Vi har skrivit regeltexterna så att det ska vara tydligt vad som är bindande kravn som den KRAV-anslutne ska uppfylla och som certifieringsorganen ska verifiera.
Om det finns exempel och förklaringar så är dessa skrivna med kursiv text, och de ligger oftast sist i regeln.

VARIFRÅN KOMMER EN REGEL?

För att en produkt ska få säljas som ekologisk i EU måste produktionen även enligt svensk lag uppfylla kraven i EU-förordningen (EG) 834/2007. All KRAV-ansluten produktion ska uppfylla svensk lag, men eftersom KRAVs regler tillämpas även utanför Sverige och det i vissa fall förenklar om vi tydliggör vad lagen kräver, så innehåller KRAVs regler också vissa lagkrav.
KRAVs regler har utvecklats under lång tid och i samverkan med andra internationella organ. Därför innehåller våra regler krav som sträcker sig utöver EU-förordningen.

För att göra tydligt vad en regel har för bakgrund, så finns det markeringar i texten som har följande betydelse:

  • (EU) regeln har stöd i EU-förordningen
  • (SL) regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning
  • (I) regeln har stöd i IFOAM Standard for Organic Production and Processing
  • (K) regeln är KRAVs egen
  • (EU/K) regeln har delvis stöd i EU-förordningen
  • (SL/K) regeln har delvis stöd i svensk lagstiftning.

Vill du ha mer information om bakgrunden till någon regel så kan du kontakta oss på KRAV, till exempel via e-post till lantbruk@krav.se eller livsmedel@krav.se