Läsanvisning utgåva 2024/25

Alla definitioner är samlade längst bak i avsnittet Definitioner. De ord i reglerna som har en definition är skrivna med en annan stilsort. Ett exempel på detta är ordet certifikat.

REGELTEXT

Vi har skrivit regeltexterna så att det ska vara tydligt vad som är bindande krav som den KRAV-anslutne ska uppfylla och som certifieringsorganen ska verifiera. Om det finns exempel och förklaringar så är dessa skrivna med kursiv text, och de ligger oftast sist i regeln.

VARIFRÅN KOMMER EN REGEL?

För att en produkt ska få säljas som ekologisk i EU måste produktionen även enligt svensk lag uppfylla kraven i förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion. All KRAV-ansluten produktion ska uppfylla svensk lag, men eftersom KRAVs regler tillämpas även utanför Sverige och det i vissa fall förenklar om vi tydliggör vad lagen kräver, så innehåller KRAVs regler också vissa svenska lagkrav.

KRAVs regler har utvecklats under lång tid och i samverkan med andra inter- nationella organ. Därför innehåller våra regler krav som sträcker sig utöver
EU-förordningen. För att göra det tydligt vilken bakgrund en regel har, finns det markeringar i texten med följande betydelser:

(EU) regeln har stöd i EU-förordningen
(SL) regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning
(I) regeln har stöd i IFOAM Standard for Organic Production and Processing
(K) regeln är KRAVs egen
(EU/K) regeln har delvis stöd i EU-förordningen
(SL/K) regeln har delvis stöd i svensk lagstiftning.

Vill du ha mer information om bakgrunden till en regel, kontakta oss på KRAV, via e-post till lantbruk@krav.se eller livsmedel@krav.se

SYMBOLER:

Symbol för ny regel Ny – innebär en helt ny regel från 2024.

Symbol för regel med större ändring Ändrad – innebär ändring av regelns betydelse till 2024. Om en regel har
flyttats till annan plats i reglerna eller endast ändrats språkligt, så markeras detta inte med symbolen Ändrad.

Informationssymbol som hänvisar till hjälpmedel på KRAVs webbplats Hjälpmedel finns på KRAVs webb – Exempel på hjälpmedel är information, mallar och checklistor som finns publicerade på www.krav.se.

Symbol som visar att du får en större avvikelse om du bryter mot regeln Större avvikelse – (endast i kapitel 5 Djurhållning).