Nyheter - Utgåva 2021

Vi har gjort en översyn av kapitel 4 Växtodling, av kapitel 10 Slakt och arbetat fram nya regler på klimatområdet som du hittar i kapitel 3. Regelområdena
Enproduktcertifiering (kapitel 13) och Butik (kapitel 14) har tagits bort. Vi har också bytt ut ordet ”karens” mot ”omställning” genomgående i hela regelverket,
utom då det avser karens efter läkemedelsbehandling. I kapitel 20 Märkning och marknadsföring har vi uppdaterat reglerna med syfte att renodla och göra dem
mer användarvänliga.

NÅGRA ÄNDRADE REGLER SOM VI VILL LYFTA FRAM:

Kapitel 3 Allmänna verksamhetsregler

Ett nytt avsnitt om att mäta klimatpåverkan på gården införs (3.11 Klimatrapportering). Reglerna gäller lantbruksföretag med minst 200 hektar jordbruksmark eller minst 300 kvadratmeter växthus, till att börja med. Syftet är att på sikt på ett systematiskt sätt kunna minska utsläppen av växthusgaser.

Kapitel 4 Växtodling

Kravet på vall eller gröngödsling i växtföljden finns kvar, men har gjorts mer flexibelt genom att det finns valbara alternativ till att uppfylla regeln (regel 4.6.1). Vi har också infört en ny regel om maximal tillförsel av kväve (regel 4.6.9), samt ändrat kravet på att göra en fosforbalans så det gäller från 5 ha åkermark mot tidigare 50 ha (regel 4.7.1).

Kapitel 10 Slakt

De viktigaste ändringarna gäller övernattning av idisslare på slakterier, där det ställs hårdare krav för att det ska vara tillåtet, och intygande från djurägaren kopplat till dessa krav.

Kapitel 14 Butik

Regelområdet utgår. Butiker som behöver en certifiering enligt EU-förordningen erbjuds certifiering enligt kapitel 9 Livsmedelsförädling.

Kapitel 20 Märkning och marknadsföring

Reglerna har renodlats och det som täcks in av lagar och förordningar har lyfts ut, medan andra relevanta delar har lyfts in i en separat varumärkesmanual med syfte att vägleda och inspirera. Reglerna har även kompletterats med Bilaga 4 där KRAVs olika märken finns. KRAVs förhållningssätt till varumärkesanvändning har ändrats. Det innebär att den som vill marknadsföra oförpackade KRAV-märkta produkter kan göra detta genom att registrera sig för varumärkesanvändning (regel 20.1.2 och 20.4.2).