Hem

Nyheter och ändringar - Utgåva 2021

Korrigeringar i gällande utgåva

20210519 - Korrigering av fel i reglerna 5.4.6.2 och 5.4.6.3 om Självförsörjning för gårdar med grisuppfödning. Om de krav som anges i reglerna är uppfyllda, är procentsatsen oförändrad, det vill säga som lägst 20 procent.

KLIMAT

Från den 1 januari 2021 ska större lantbruk och växthusföretag som är anslutna till KRAV mäta och beräkna sin klimatpåverkan. Redan idag har KRAV många regler som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

Med den nya regeln vill KRAV gå vidare i klimatarbetet för att se vilka åtgärder som ytterligare kan minska klimatbelastningen och visa vilken klimatpåverkan som kommer från KRAV-certifierade gårdar. Att minska jordbrukets klimatavtryck är centralt för en hållbar produktion och ett viktigt område att driva för utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samtidigt som det underlättar för konsumenter och aktörer i hela livsmedelskedjan att agera ansvarsfullt.

VÄXTODLING

Den 1 januari 2021 träder nya regler för växtodling i kraft.

Regel 4.1.5 Karenstid för julgranar, ny regel

Julgranar som är etablerade på konventionellt odlad mark kan inte bli KRAV-certifierade längre. Julgranarna måste odlas enligt KRAVs regler från plantering till skörd. Argumentet är att konsumenten förväntar sig att kemiska bekämpningsmedel inte har använts i odlingen av granen.

Regel 4.6.1 Baljväxter och vall eller gröngödsling i växtföljden (gäller inte växthus samt frukt- och bärodling), regeländring

KRAV har vägt samman synpunkter från lantbrukare och rådgivare med kunskapsläget om vallens betydelse i ekologisk produktion. Den nya regeln behåller ett krav på gröngödsling som huvudgröda eller vall i växtföljden. Växtföljdens längd får fortsatt vara maximalt 10 år för kontrollerbarhetens skull.

Odling av vall i en varierad växtföljd är av avgörande vikt för kolinlagring, förbättrad markstruktur, växtnäringsförsörjning, ogräsreglering, förebyggande växtskydd samt för den biologiska mångfalden. Allt detta är nödvändigt för en långsiktigt hållbar produktion. Kravet på 20 procent vall eller gröngödsling i växtföljden är därför kvar, och regeln skärps så att möjligheten att använda särskilda skäl försvinner. Gröngödsling som huvudgröda tillför mindre nytta än vall, men är kvar som tillåtet alternativ.

Lantbrukaren har dock möjlighet att odla 10–20 procent vall eller gröngödsling om 2 av 3 valbara alternativ är uppfyllda. De valbara alternativen är grödor eller odlingsåtgärder som tillför miljönytta i form av kolinlagring, markbördighet, minskat växtnäringsläckage, minskad erosion, eller ökad biologisk kvävefixering. De valbara alternativen förstärker en eller flera av de positiva effekterna. Alternativet höst- eller vinterbevuxen mark är nytt i förhållande till nuvarande regel och har tagits med därför att det är en viktig åtgärd för att minska växtnäringsläckaget. Beroende på vilka grödor och åtgärder lantbrukaren väljer för höst-eller vinterbevuxen mark finns också en potential för ökad kolinlagring. Samtidigt öppnar de valbara alternativen för nya odlingssystem med mellangrödor och bottengrödor.

Detta är en skillnad mot de särskilda skälen (för att gå ner till 10 procent gröngödsling/vall) som finns i nuvarande regel. Där några av de särskilda skälen inte tillför någon miljö- eller klimatnytta. Med detta förstärker den nya regeln klimat- och miljönyttan, samt ger en viss flexibilitet för lantbrukaren att själv utforma sin växtföljd och öppnar för nya sätt att odla, med odling av mellangrödor, bottengrödor och fånggrödor.

Regel 4.6.6 Maximal tillförsel av kväve, ny regel

Den totala tillförseln av kväve med alla gödselmedel begränsas nu till 170 kg kväve/ha. Begränsningen på maximalt 170 kg kväve/ha med stallgödsel finns med i nuvarande EU-förordning för ekologisk produktion. KRAV har tagit fram denna striktare regel som gäller alla gödselmedel för att det finns ett samband mellan överskott av kväve och förluster av kväve till miljön. Den maximala givan beräknas som ett genomsnitt för gårdens åkerareal, vilket innebär att det i praktiken är möjligt att gödsla mer på vissa grödor med stort växtnäringsbehov.

Regel 4.7.1 Krav på fosforbalans, regeländring

Fler av KRAVs anslutna omfattas nu av kravet på fosforbalans. Alla som tillför gödselmedel på mer än 5 ha åkermark och för in foder eller gödselmedel ska göra en växtnäringsbalans regelbundet, normalt vart tredje år. Nuvarande undantag från kravet på fosforbalans för den som har mindre än 50 ha lantbruksgrödor och mindre än 25 djurenheter tas bort. Huvudskälet är att fosforläckaget kan uppstå även på mindre gårdar. Växtnäringsbalansen kan göras enkelt och kostnadsfritt på Greppa Näringens webbsida, efter inloggning, och ger värdefull information för att förbättra växtnäringshushållningen och minska växtnäringsläckaget.

DJURHÅLLNING

Den 1 januari 2021 träder nya djurregler i kraft. Det har gjorts några mindre ändringar i kapitlet dels kopplat till översynen av slaktreglerna, dels gällande förlängning av undantag i nuvarande EU-förordning för ekologisk produktion och ändring i svenska föreskriften för ekologisk produktion.

Kapitel 5 Djurhållning

Regel 5.1.12.3, ny regel om dokumentation och information inför slakt som djurhållaren måste delge slakteriet. Denna regel har en direkt koppling till ändrade regler för slakterier.

Regel 5.5.2.1, ändrad regel om att inköp av unghöns till värphönsproduktion ska komma från ekologisk uppfödning enligt Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion (SJVFS 2015:29).

Dessutom förlängs undantaget för att vid behov utfodra enkelmagade djur med max 5 procent konventionellt proteinfoder enligt beslut taget i nuvarande förordningen för ekologisk produktion.

SLAKT

KRAV har tagit fram både nya och uppdaterade slaktregler som syftar till att skapa användarvänliga och kontrollerbara regler med hög djurvälfärd. Nedan beskrivs några av de största ändringarna i kapitlet om övernattning. Även de flesta andra regler i slaktkapitlet har uppdaterats.

Övernattning på slakteri och tidpunkt för slakt

KRAV-certifierade djur ska i normalfallet slaktas samma dag som de anländer till slakteriet. Av logistik- och djurvälfärdsskäl är det inte alltid fullt möjligt. Därför får slakterier under vissa förutsättningar övernatta maximalt 30 procent av de KRAV-certifierade idisslarna. Andelen gäller samtliga slakterier och undantaget för slakterier certifierade före den 31 december 2013 upphävs i och med den nya regeln.

Djuren ska vid övernattning tillhöra en etablerad djurgrupp och hållas i gruppen under uppstallningen utan att blandas med andra djur.

Av djurvälfärdsskäl får följande djur inte övernatta:

  • ensamkommande djur, dvs. djur som inte tillhör en etablerad grupp
  • högmjölkande idisslare
  • ej avvanda djur i mjölkperioden
  • moderdjur eller avkomma som avskilts för mindre än två dygn sedan
  • djur som inte är vana vid stallning och/eller hantering
  • grisar.

Djurägaren är skyldig att informera slakteriet om djuren inte får övernatta enligt kriterierna ovan.

Enskild övernattning i gruppbox eller endjursbox

KRAV har vägt samman synpunkter från remissinstanser och utformat en ny regel för enskild övernattning. Djur ska i första hand övernatta tillsammans med sin etablerade grupp i gruppbox. Endast djur som av djurvälfärdsmässiga skäl behöver separeras från sin grupp får övernatta ensamma, under förutsättning att de har artfränder inom synhåll. I första hand ska djuren då övernatta enskilt i en gruppbox och som sista alternativ övernatta i endjursbox, så kallat Uddevallasystem.

Djur som levereras av djurägaren

KRAV behåller undantaget om övernattning av djur som körs av djurägaren själv för att underlätta för mindre slakterier och producenter. Dessa djur räknas inte till regeln om maximalt 30 procent övernattande idisslare. Dock finns även krav i denna regel på djur som inte får övernatta.

MÄRKNING OCH MARKNADSFÖRING

Den 1 januari 2021 träder de nya reglerna för märkning och marknadsföring i kraft.

Reglerna i kapitel 20 om märkning och marknadsföring har uppdaterats med syfte att renodla och göra dem mer användarvänliga. Kapitlet har renodlats genom att regler som täcks in av lagar och förordningar har lyfts ut, medan relevanta delar har lyfts in i en separat varumärkesmanual med syfte att vägleda och inspirera. Reglerna har även kompletterats med en bilaga där KRAVs olika märken finns inkluderade, se bilaga 4. Där ligger bland annat KRAVs frivilliga märke för export som nu är uppdaterat.

I samband med de nya reglerna har KRAVs förhållningssätt till varumärkesanvändning uppdaterats. Det innebär att den som vill marknadsföra oförpackade KRAV-märkta produkter kan göra detta genom att registrera sig för varumärkesanvändning, se regel 20.1.2 samt 20.4.2.

20.1.2 När avtal om certifiering krävs för att få använda KRAVs namn eller märken

Du har rätt att märka och marknadsföra förpackade produkter och marknadsföra verksamheter med KRAVs namn eller märken endast om du har ett avtal om certifiering med ett certifieringsorgan och certifieringsorganet har utfärdat ett giltigt certifikat för din produktion. (K)

Om du är registrerad för varumärkesanvändning enligt regel 20.4.2 får du dock använda KRAVs namn och märke vid försäljning av oförpackade produkter direkt till konsument utan att vara certifierad.

20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning

Vid försäljning direkt till konsument får du använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade oförpackade produkter förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du säljer KRAV-märkta färdigförpackade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)

KAPITEL SOM UTGÅR

Kapitel 13 Enproduktcertifiering och Kapitel 14 Butik utgår från KRAVs regler från den 1 januari 2021.

Butiker som behöver en certifiering enligt EU-förordningen erbjuds certifiering enligt kapitel 9 Livsmedelsförädling